java数组创建

数组的创建

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
//以int型数组为例,不举String类型的目的是 。。。我不爱写双引号

//(一)
int[] a1 = new int[10];

//(二)
int[] a2 = new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

//(三)
int[] a3 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

//(四)
new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

一道面试题

某公司的面试题出了一道简单但不被大多数人在乎的一道题。

1
2
3
int[] arr = new int[10];
a[0]=?;
a[10]=?;

很简单的一道题考察了数组的初始化中的两个点。

  1. 数组初始化时,数组各成员赋予默认值。即int型为0,boolean为false,对象会被赋予null
  2. 数组起始角标为0,末尾元素角标为数组长度减一